TKP HEADLINE

มาแปดริ้วหิ้วไข่กลับบ้าน

ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เลี้ยงไก่ไข่จำนวนมาก ซึ่งจากการดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่มาจนถึงช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2527 เกิดปัญหาในการขายไข่ไก่ เนื่องมาจากรัฐบาลลดค่าเงินบาท ราคาไข่ต่ำกว่าราคาทุน ราคาต่ำสุดถึงราคาฟองละ 80 สตางค์  ทำให้ผู้เลี้ยงประสบปัญหาขาดทุนกันมาก จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ โดยตั้งชื่อว่า “กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ประเวศเทพราช” อ่านเพิ่มเติม...

การเลี้ยงหนูพุกเงินล้าน

ประชาชนในตำบลหนามแดง ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การทำนา การเลี้ยงปลา และ การเลี้ยงกุ้ง เมื่อว่างเว้นจากการทำนาข้าว ก็จะมีเวลาว่าง จึงรวมตัวกันหาทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้โดยมีนายเดชา ศรีโกศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหนามแดง และเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลหนามแดง ที่ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ประกาศจัดตั้งและมอบให้ผู้ใหญ่เดชา เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งผู้ใหญ่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ที่สามารถติดต่อประสานงานกับผู้ที่รับซื้อ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่หลากหลาย อ่านเพิ่มเติม...

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กศน.ตำบลบางวัว


 ห่มผ้าพระประธาน อ่านเพิ่มเติม...

ประเพณีทำบุญหลังบ้านประเพณีทำบุญหลังบ้าน เป็นประเพณีท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ มีจุดมุ่งหมายเพื่อลอยทุกข์ และโรคภัยอันตรายทั้งปวง และเพื่อขอฝน ในอดีตจะทำพิธีนี้ที่ทุ่งนาหลังบ้าน แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 อ่านเพิ่มเติม...

มัสยิดซอลี่ฮุ้ลอิสลาม สร้างด้วยไม้อายุมากกว่าหนึ่งศตวรรษ


มัสยิดซอลี่ฮุ้ลอิสลาม (เปรงคลองใหญ่) เรือนไม้ทรงปั้นหยา ลวดลายทางศิลปกรรมอิสลาม ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จากคำบอกเล่า เดิมโต๊ะกีซอและห์ ได้อพยพจากรัฐปาลิส ประเทศมาเลเซีย มาตั้งรกรากอยู่มัสยิดบึงเตย(คลองกุ่ม) จากนั้นได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เปรงคลองใหญ่ อ่านเพิ่มเติม...คุณณรงค์ ไมตรีจิตต์ เจ้าของพื้นที่การเกษตรจำนวน 17 ไร่ ได้เล่าให้ฟังว่าแต่เดิมทางครอบครัว

ได้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลา โดยการขุดเป็นบ่อดินและเลี้ยงปลาเพียงอย่างเดียว พื้นที่ที่เหลือปล่อยเป็นที่ว่าง อ่านเพิ่มเติม...

วัดเตาอิฐ ต้นโพธิ์ใบสีขาว

 วัดเตาอิฐ ตั้งอยู่บ้านเตาอิฐ ม.4 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2415 ซึ่งมีขุนรักษาผลาผล (ยิ้ม) กำนันตำบลบางคา เป็นผู้มอบที่ดินถวายเพื่อสร้างวัด และพระครูญาณรังสีมุนีวงศ์ (แทน) เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด อ่านเพิ่มเติม...

ฮอลลีวูดบ้านนา ไออุ่นเตาอิฐ
ฮอลลีวูดบ้านนา ไออุ่นเตาอิฐ ตั้งอยู่บ้านเตาอิฐ หมู่ 4 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกรมการพัฒนาชุมชน อ่านเพิ่มเติม...

นายอนันต์ คุณารักษ์

 นายอนันต์ นามสกุล คุณารักษ์ เกิดวันที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2513 อายุ 49 ปี อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารจากกล้วย

 กลุ่มสตรีแปรรูปกล้วย คุณจินตนา ตันเจริญ ตั้งอยู่บ้านเตาอิฐ หมู่ที่ 4 ตำบลบางคา เป็นสถานที่จำหน่ายและสาธิตการแปรรูปกล้วย โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และตู้อบจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผลิตภัณฑ์กล้วยแผ่นอบนี้ มีจำหน่ายทั้งในนามกลุ่มเองใช้ชื่อยี่ห้อ "จินตนา" และผลิตให้กับผู้อื่น เช่น คิงพาวเวอร์ เลมอนฟาร์ม โกลเด้นท์เพลส เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม...

การปลูกแคนตาลูป

 

กลุ่มส่งเสริมการปลูกแคนตาลูป คุณเขมนิจ แก้วมณี สวนเพชรรัตน์ กลุ่มส่งเสริมการปลูกแคนตาลูป อำเภอราชสาส์น บ้านดอนทอง หมู่ 5 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0853977078 อ่านเพิ่มเติม...

ศิลปินพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้านลำตัดนายอิฐ พึ่งเกษม เกิดเมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๑๐๘/๒๐๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร ๐ ๓๘๘๓ ๘๑๕๙ หรือ ๐๘ ๑๓๕๓ ๔๖๔๐ ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(ราษฎร์ดุษฎีศึกษา) เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร ๐ ๓๘๕๑ ๗๗๖๕ ผลงานสร้างชื่อเสียง พ.ศ. ๒๕๔๘ นวัตกรรม บทลำตัดสร้างสรรค์ เสริมการอ่านภาษาไทยที่ได้รับการพิจารณา เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้นักเรียนอ่านหนังสือได้ถูกต้องคล่องแคล่วขึ้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ อ่านเพิ่มเติม...

โบสถ์ดินโบราณ 100 ปี วัดโคกหัวข้าว

 


โบสถ์ดินโบราณ 100 ปี วัดโคกหัวข้าว บ้านโคกหัวข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านเพิ่มเติม...

นางทัพย์ถวิล สุขศิริ


นายปัญญา สุขศิริ อายุ 47 ปี เกิด 11 พ.ค.2517 เป็นเกษตรกรรม ธรรมชาติบ้านห้วยพลู อ่านเพิ่มเติม...

"ป่าไผ่ผาก" กับวิถีชุมชนคนหนองแหน "ป่าไผ่ผาก" เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบัน "ป่าไผ่ผาก" มีจำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วยป่าชุมชนบ้านป่าไร่ มีเนื้อที่จำนวน 357 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 14 บ้านป่าไร่ อ่านเพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand