TKP HEADLINE

การเลี้ยงหนูพุกเงินล้าน

ประชาชนในตำบลหนามแดง ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การทำนา การเลี้ยงปลา และ การเลี้ยงกุ้ง เมื่อว่างเว้นจากการทำนาข้าว ก็จะมีเวลาว่าง จึงรวมตัวกันหาทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้โดยมีนายเดชา ศรีโกศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหนามแดง และเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลหนามแดง ที่ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ประกาศจัดตั้งและมอบให้ผู้ใหญ่เดชา เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งผู้ใหญ่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ที่สามารถติดต่อประสานงานกับผู้ที่รับซื้อ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่หลากหลาย อ่านเพิ่มเติม...

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กศน.ตำบลบางวัว


 ห่มผ้าพระประธาน อ่านเพิ่มเติม...

"ป่าไผ่ผาก" กับวิถีชุมชนคนหนองแหน



 "ป่าไผ่ผาก" เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบัน "ป่าไผ่ผาก" มีจำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วยป่าชุมชนบ้านป่าไร่ มีเนื้อที่จำนวน 357 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 14 บ้านป่าไร่ อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน ตำบลสิบเอ็ดศอก



ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนตำบลสิบเอ็ดศอก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558 ตั้งอยู่บนพื้นที่ 13 ไร่ คุณชลิตา ไทยแก่น ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและพึ่งตนเองได้ โดยเน้นเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริง จึงอยากเผยแพร่องค์ความรู้ ให้กับประชาชนในชุมชนรวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ จนได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในระดับอำเภอ อ่านเพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand