TKP HEADLINE

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางพุทรา

“ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางพุทรา” เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรของอำเภอราชสาส์น มีการทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำกิจกรรมต่างโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานโดยมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลผลิต อ่านต่อ...

นายสรรเสริญ ภูขลัง

นายสรรเสริญ ภูขลัง เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 ปัจจุบัน อายุ 80 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 6 บ้านหนองช้างตาย ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา อาชีพเดิม เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมไปรษณีย์ไทย อ่านต่อ...

“ปลาช่อนเค็ม” ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองขอน


“ปลาช่อนเค็ม”เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองขอนมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นจากพื้นที่และบริบทของบ้านหนองขอนเป็นที่ราบลุ่ม อาชีพหลักของชุมชนบ้านหนองขอน คือการทำนา เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ปัจจุบันการเลี้ยงปลามีมากทำให้ปลาล้นตลาด ชาวบ้านวังขอนจึงพยายามหาวิธีในการแก้ปัญหาปลาล้นตลาด อ่านต่อ...

วัดสะแกงาม

วัดสะแกงาม เป็นวัดสังกัดมหานิกายอยู่ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค 12 วัดสะแกงาม ตั้งอยู่ที่บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 8 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านต่อ...

วัดน้ำฉ่า

วัดน้ำฉ่า เป็นวัดสังกัดมหานิกายเลขที่61 หมู่ที่10 อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค 12 ปัจจุบันวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด 17 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 1552 เลขที่ดิน 301 ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2450 อ่านต่อ...

ถ้ำนางสิบสอง


ถ้ำนางสิบสอง ตั้งอยู่ติดกับวัดหินดาษ หมู่ที่ 14 บ้านหินดาษ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโบราณสถาน ที่ยังไม่ได้ ขึ้นทะเบียน อยู่ห่างจากพื้นที่เขตวัดหินดาษไม่ไกลเท่าใดนักมีบ่อศิลาแลงสี่เหลี่ยมบ่อหนึ่งชาวบ้านได้ช่วยกันก่อขอบซีเมนต์ขึ้นมาสูงซักเมตรหนึ่งน้ำในบ่อใสสะอาดใช้ดื่มได้ทั้งหมู่บ้านถ้าขาดแคลนน้ำในน้าแล้งลักษณะเหมือนบ่อศิลาแลงแถวกำแพงเพชร อ่านต่อ...

ขนมไทย มนเทวิน

นางสาวลำไย มากระเรียน เป็นภูมิปัญญา ด้านการประกอบอาชีพ เกิดวันที่ 21 สิงหาคม 2519 อายุ 45 ปี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 3 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันประกอบอาชีพทำขนมไทย โทรศัพท์. 094-9203794 อ่านต่อ...

เมล่อนเพชรรัตน์ เสน่ห์ดอนทอง

บ้านดอนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีประชากร 166 คน มีครัวเรือน 54 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ตามประวัติเล่ากันว่าเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ข้าวจะสุกเต็มท้องนาพร้อมกัน มองดูเป็นทุ่งสีทองเหลืออร่ามสุดลูกหูลูกตา ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า "บ้านดอนทอง" มาจนถึงทุกวันนี้ อ่านต่อ...

ฮอลลีวูดบ้านนา ไออุ่นเตาอิฐ

ฮอลลีวูดบ้านนา ไออุ่นเตาอิฐ ตั้งอยู่บ้านเตาอิฐ หมู่ 4 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกรมการพัฒนาชุมชน เส้นทางเชื่อมโยงหมู่บ้านท่องเที่ยว 4 หมู่บ้าน รวมระยะทางเพียง 16 กิโลเมตร อ่านต่อ...

ข้าวซ้อมมือเพชรมณี

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวซ้อมมือเพชรมณี ถือได้ว่าเป็นข้าวสารชั้นดีจากอำเภอราชสาส์นจังหวัดฉะเชิงเทรา ชาวบ้านจากชุมชนบ้านเตาอิฐ หมู่ที่ 4 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์นจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางมณี รักษาทรัพย์ ประธานกลุ่มข้าวซ้อมมือเพชรมณี เป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนาและแปรรูปข้าว อ่านต่อ...

อโณณา ผักปลอดภัยบ้านบางคา

 

สวนอโณณา Anona Young Smart Farmers 4.0 เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านบางคา หมู่ที่ 3 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ใส่ใจทุกขั้นตอน เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค อ่านต่อ...

ข้าวพื้นเมืองบ้านดอนทอง

ข้าวหอมมะลิ สมัยก่อนบางคนเรียกข้าวหอมมะลิว่าข้าวขาวมะลิบ้าง ข้าวดอกมะลิบ้าง พันธุ์ข้าวหอมมะลิเป็นพันธุ์ข้าวเตี้ย เมล็ดข้าวเล็ก สั้น เรียวเล็ก หอม ขาว เป็นข้าวไม่ชอบน้ำลึก ชาวบ้านเรียกข้าวไวแสง ข้าวหอมมะลิใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ 6 เดือน เริ่มปลูกประมาณเดือนพฤษภาคม อ่านต่อ...

บ่อน้ำนางสิบสอง

 

บ่อน้ำนางสิบสอง ตั้งอยู่ติดกับวัดหินดาษ หมู่ที่ 14 บ้านหินดาษ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน อยู่ห่างจากพื้นที่เขตวัดหินดาษไม่ไกลเท่าใดนักมีบ่อศิลาแลงสี่เหลี่ยมบ่อหนึ่ง ชาวบ้านได้ช่วยกันก่อขอบซีเมนต์ขึ้นมาสูงซักเมตรหนึ่ง น้ำในบ่อใสสะอาดใช้ดื่มได้ทั้งหมู่บ้าน ถ้าขาดแคลนน้ำ ในน้าแล้ง ลักษณะเหมือนบ่อศิลาแลงแถวกำแพงเพชร อ่านต่อ...

ห้องสมุดประชาชนอำเภอราชสาส์น

ห้องสมุดประชาชนอำเภอราชสาส์น สถานที่ตั้ง 202/1 หมู่ที่ 1 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 ลักษณะอาคาร เป็นคอนกรีต 1 ชั้น ชั้นล่าง ประกอบด้วยการบริการ ยืม – คืน สืบค้นข้อมูล บริการหนังสือหมวดต่าง ๆ บริการอินเทอร์เน็ต มุมเด็ก บริการสื่อ โสตทัศน์ ห้องมุมบริการแหล่งการเรียนรู้ หนังสือพิมพ์ มุมสืบค้นข้อมูล มุมแนะนำหนังสือใหม่ มุมวารสารและนิตยสาร มุมอาเซียนศึกษา อ่านต่อ...

นายอิฐ พึ่งเกษม

นายอิฐ พึ่งเกษม เกิดเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2501 ที่บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 108/204 หมู่ที่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทร 0 3883 8159 หรือ 08 1353 4640 ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (ราษฎร์ดุษฎีศึกษา) เลขที่ 106 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0 3851 7765 อ่านต่อ...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand